Bewonersraad Jeroen zoekt 2 nieuwe leden

9 mei 2019

Wij zoeken 2 nieuwe leden voor de Bewonersraad Jeroen        

Wat is een Bewonersraad?
In de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling is vastgelegd dat alle zorgorganisaties een Bewonersraad (of Cliëntenraad) moeten hebben. Alle woonzorgcentra, verpleeghuizen en de thuiszorg van zorgorganisatie Marente hebben dan ook een eigen Bewoners- of Cliëntenraad. De Bewonersraad heeft wettelijke adviesbevoegdheid. De locatiemanager Jeroen vraagt de Bewonersraad om advies over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Waar haalt de Bewonersraad zijn informatie?
Zorgorganisatie Marente biedt zorg via thuiszorg en in 13 regionale woonzorgcentra en verpleeghuizen, die allen een eigen Bewoners- of Cliëntenraad hebben. De lokale raden hebben een vaste vertegenwoordiger (veelal de voorzitters van de lokale raden) in de CCR die overlegt met de Raad van Bestuur van Marente. De CCR is een onafhankelijk orgaan binnen Marente.

De Bewonersraad is lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), die haar leden ondersteuning biedt bij het werk.

Wij zoeken 2 nieuwe leden voor de Bewonersraad. Iets voor u?
I.v.m. wisseling van huidige leden van de Bewonersraad zijn wij op zoek naar 2 nieuwe leden. De Bewonersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Jeroen en houdt zich bezig met de onderwerpen die voor alle bewoners van belang zijn. Bijvoorbeeld huisvesting, eten en drinken, veiligheid, gezondheid, hygiëne, activiteiten en geestelijke verzorging. De Bewonersraad heeft adviesrecht. Individuele belangenbehartiging hoort niet tot het takenpakket van de Bewonersraad.

Op termijn zal één van de leden de Bewonersraad vertegenwoordigen in de CCR.

Hoe werkt de Bewonersraad Jeroen?
De leden van de Bewonersraad zijn bewoners, familieleden / contact-personen en vrijwilligers, die goed bekend zijn binnen ons woonzorg-centrum en verpleeghuis, of leden met specifieke deskundigheid en/of ervaring binnen de zorgsector. Eenmaal per maand is er overleg.
Daarnaast is de locatiemanager eens per 2 à 3 maanden voor een gedeelte van de vergadertijd aanwezig bij de Bewonersraad (en/of andere deskundigen).

Wat zijn de belangrijkste actiepunten van de Bewonersraad in het afgelopen jaar?
- Positief advies aan de Raad van Bestuur t.a.v. het handboek BOPZ en  Reanimatiebeleid;
- Advies over veiligheid (Domotica) en aanstellen huiskamermedewerkers;
- Familie betrekken bij mantelzorgtaken.

Lid worden van de Bewonersraad?
Misschien heeft deze informatie over de Bewonersraad uw interesse gewekt. Wellicht overweegt u zelfs om lid te worden, vanuit betrokkenheid bij de zorg voor ouderen of vanuit een specifieke deskundigheid die waardevol zou kunnen zijn voor de  Bewonersraad.
Aarzel in dat geval niet om contact met ons op te nemen. Natuurlijk kost uw inzet tijd, maar de ervaring is wel dat het veel voldoening geeft.
Draagt u graag een steentje bij aan het welbevinden van de bewoners en cliënten van Jeroen? Mail ons gerust!

Contact
Wilt u een afspraak maken of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met Joke Heus, lid Cliëntenraad, via jp.heus@kpnmail.nl. Of met Sjaak van den Berg, secretaris Bewonersraad van Jeroen, via sjaakvandenberg@telfort.nl.