Kwaliteit van onze zorg

Goede zorg en ondersteuning komen tot stand in de dialoog tussen de medewerker en cliënt, met zijn familie, mantelzorger en sociale netwerk. In gesprek met de cliënt wordt duidelijk welke verantwoordelijkheid de cliënt zelf neemt, samen met zijn netwerk en wat nodig is aan zorg en ondersteuning van de medewerkers. Alle afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgleefplan van de cliënt. Vervolgens worden de afspraken uitgevoerd en periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

PREZO keurmerken

Als hulpmiddel om de prestaties voor onze cliënten te verbeteren gebruiken wij het kwaliteitsmanagementsysteem PREZO. PREZO helpt bij een systematische analyse van de resultaten op cliëntniveau, teamniveau en organisatieniveau. Zo kunnen wij blijvend verbeteren. Op de pagina van elke locatie staat vermeld of de locatie een keurmerk heeft.

Kwaliteitsverpleegkundigen

Binnen Marente zijn in ieder team Kwaliteitsverpleegkundigen werkzaam om de verpleegkundige inbreng voor de almaar complexer wordende zorg te kunnen garanderen. Kwaliteitsverpleegkundigen hebben oog voor kwaliteit van zorg, werken mee in de teams en stemmen, samen met de andere medewerkers  de ‘hoogstpersoonlijke’ zorg nóg beter af op de individuele cliënt. Over deze zoektocht hebben we een ‘whitepaper’ geschreven. 

Meten is weten

Op allerlei manieren krijgen we informatie over de kwaliteit van de zorg. Denk aan klachten, meldingen van incidenten en uitkomsten van evaluaties. Binnen Marente bekijken we alle uitkomsten zo veel mogelijk in samenhang met elkaar om tot goede verbeteracties te komen.

Ook is het belangrijk te weten hoe tevreden cliënten zijn. Hiervoor gebruiken wij ZorgkaartNederland. Cliënten en mantelzorgers kunnen daar op eigen initiatief hun waardering achterlaten. Ook vragen wij ZorgkaartNederland om actief en steekproefsgewijs cliënten te benaderen om aan te geven hoe tevreden zij zijn over de zorg.

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

In opdracht van de overheid houdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voortdurend toezicht op de kwaliteit van de zorg die zorgorganisaties leveren. Hiervoor brengen zij bezoeken aan woonzorgcentra, verpleeghuizen en de thuiszorg. De rapporten van deze bezoeken gebruikt Marente ook als input voor verbetertrajecten.

Marente publiceert tot 12 maanden na elk bezoek het rapport van de IGJ. Op dit moment zijn er geen recente rapporten te publiceren.

Whitepaper 'Kwaliteitsverpleegkundigen in elk team'

Binnen Marente zijn in ieder team Kwaliteitsverpleegkundigen werkzaam om de verpleegkundige inbreng voor de almaar complexer wordende zorg te kunnen garanderen. Kwaliteitsverpleegkundigen hebben oog voor kwaliteit van zorg, werken mee in de teams en stemmen, samen met de andere medewerkers  de ‘hoogstpersoonlijke’ zorg nóg beter af op de individuele cliënt. 
 
Het was de afgelopen jaren een zoektocht naar een vorm om de verpleegkundige expertise ook daadwerkelijk  in het dagelijks werk  te kunnen inzetten. Een zoektocht waarbij binnen Marente gezamenlijk keuzes moesten worden gemaakt. Het ging dan over vragen als:
  • Gaat het om een MBO- of om een HBO –functie?
  • Doet de kwaliteitsverpleegkundige ook uitvoerende werkzaamheden, of is het meer een adviesfunctie?
  • Over welke competenties moet de kwaliteitsverpleegkundige beschikken?
  • Neemt de kwaliteitsverpleegkundige werkzaamheden over van teamleiders of van EVV’ers? 
 
Over deze zoektocht hebben we een ‘whitepaper’ gemaakt om de ervaringen binnen Marente te delen met andere organisaties en zorgprofessionals. Hierin kun je lezen hoe de zoektocht verlopen is en welke lessen we geleerd hebben. Het whitepaper is gratis te downloaden.
 
Whitepaper: Kwaliteitsverpleegkundigen in elk team

Marente en het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitskader heeft drie doelen:

  • Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.
  • Het geeft opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  • Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Marente heeft uitgebreid onderzocht aan welke eisen al wordt voldaan in haar verpleeghuizen. Veel is al in orde. Ten aanzien van het thema Personeelssamenstelling is de eis dat Marente informatie over de huidige Personeelssamenstelling publiceert op haar site. Deze informatie vindt u in onderstaand document.

Download 'Kwaliteitskader verpleeghuiszorg bij Marente'

Deelname aan Universitair netwerk

Marente is al ruim 10 jaar lid van het Universitair Netwerk voor de Care-sector- Zuid Holland. Het doel van dit netwerk is dat zorginstellingen en universiteit de krachten bundelen om meer kennis over de beste zorg voor ouderen te ontwikkelen en de implementatie hiervan in de dagelijkse praktijk. Lees er meer over.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is per 1 januari 2020 van kracht. Lees hoe Marente zich in 2020 de Wzd stap-voor-stap eigen maakt