Cliëntenraad Huis op de Waard Leiden

De cliëntenraad van Huis op de Waard behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Huis op de Waard. De cliëntenraad houdt zich bezig met onderwerpen, die voor alle bewoners van belang zijn, bijvoorbeeld huisvesting, voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, activiteiten en geestelijke verzorging. De cliëntenraad heeft advies- en instemmingsrecht.

Activiteiten van de cliëntenraad

  • Het meedenken over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Het voeren van overleg met de locatiemanager
  • Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van een prettig en veilig woon- en leefklimaat
  • Het onderhouden van contacten met cliënten en hun vertegenwoordigers
  • Een lid van de cliëntenraad is vaste vertegenwoordiger in de Centrale Cliëntenraad, een onafhankelijk orgaan binnen Marente.

Samenstelling van de cliëntenraad

De leden van de cliëntenraad zijn bewoners, familieleden, contactpersonen en vrijwilligers, die goed bekend zijn binnen de zorgorganisatie of leden met een specifieke deskundigheid en/of ervaring binnen de zorgsector.

 

Waar haalt de cliëntenraad haar informatie?

Het is voor de cliëntenraad van groot belang om te weten wat er onder de cliënten leeft. De locatiemanager van Huis op de Waard houdt de cliëntenraad op de hoogte van voorgenomen maatregelen, wijzigingen en initiatieven, die de bewoners betreffen. De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie met een vertrouwelijk karakter. Alle informatie wordt door de cliëntenraad vertrouwelijk behandeld.

Informatie cliënten en eerste contactpersoon

Als cliëntenraad hebben wij ervoor gekozen onze notulen openbaar te maken via de cliënteninformatiemap op de afdelingen en in het restaurant. Door middel van een nieuwsbrief informeren we de cliënten en hun verwanten regelmatig over de gang van zaken van Huis op de Waard.

 


 

Contact

Graag hoort de cliëntenraad uw mening en ervaringen. Is er iets, waarvan u wilt dat de raad dit met het management bespreekt, laat het de cliëntenraad weten.
E-mailadres: clientenraadhodw@marente.nl.