Wat is een Cliëntenraad?

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 is vastgelegd dat alle zorgorganisaties een Cliëntenraad moeten hebben. De Cliëntenraad heeft dus wettelijke adviesbevoegdheid. Marente biedt zorg via thuiszorg en in tien regionale woonzorglocaties. Alle woonzorgcentra, verpleeghuizen en de thuiszorg van zorgorganisatie Marente hebben dan ook een eigen Cliëntenraad. Binnen Marente is cliëntenmedezeggenschap op twee niveaus georganiseerd:
 
  • Een Cliëntenraad binnen iedere locatie en een Cliëntenraad Thuiszorg conform de bepalingen van WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018).
  • Een Centrale Cliëntenraad voor geheel Marente.
De Raad van Bestuur van Marente vraagt de Cliëntenraad om advies over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Ook kan de Cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen. Individuele belangenbehartiging hoort niet tot het takenpakket van de Cliëntenraad.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bestaat uit bewoners, familieleden of eerste contactpersonen en vrijwilligers, die goed bekend zijn binnen de zorgorganisatie. Daarnaast zijn er leden met een specifieke deskundigheid en/of ervaring binnen de zorgsector. Eenmaal per vier of vijf weken vindt een overleg plaats. Bij iedere vergadering zijn de locatiemanager en de teamleider van beide locaties aanwezig. Ook kunnen desgevraagd andere deskundigen uit de organisatie de Cliëntenraad nader informeren. Omdat zowel de Bolero als ook de Gerto dezelfde locatiemanager hebben is afgesproken dat de Cliëntenraden van Bolero en Gerto een gezamenlijke Cliëntenraad hebben.
 

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Bolero/Gerto. De Cliëntenraad houdt zich bezig met de onderwerpen die voor alle bewoners van belang zijn, zoals huisvesting, eten en drinken, veiligheid, gezondheid en hygiëne, bewonersactiviteiten en geestelijke verzorging. 
 

Hoe houdt de Cliëntenraad contact met haar achterban?

Samenvattingen van vergaderingen en bijeenkomsten van de Cliëntenraad worden regelmatig gepubliceerd in een digitale nieuwsbrief. Alle contactpersonen van de cliënten van de Bolero/Gerto ontvangen deze nieuwsbrief. Hierdoor zijn zij ook in staat om het werk van de Cliëntenraad te volgen. Daarnaast organiseert de Cliëntenraad jaarlijks één of twee themabijeenkomsten (samen met de locatiemanager en de teamleider) waarin alle voor de cliënten belangrijke onderwerpen aan de orde kunnen komen. Natuurlijk is direct contact met bewoners en hun familie voor de raad erg belangrijk. Dit kan via de mail, telefonisch of persoonlijk (op afspraak).
 

Hoe komt de Cliëntenraad aan informatie?

De Cliëntenraden van Bolero en Gerto hebben een vaste vertegenwoordiger (veelal de voorzitters van de lokale Cliëntenraden) in de Centrale Cliëntenraad (CCR), die overlegt met de Raad van Bestuur van Marente. De CCR is een onafhankelijk orgaan binnen Marente. Belangrijke informatie uit de CCR wordt teruggekoppeld naar de Cliëntenraad. Daarnaast is het voor de Cliëntenraad van groot belang om te weten wat er onder de cliënten leeft. De locatiemanager houdt de Cliëntenraad daarom op de hoogte van voorgenomen maatregelen, wijzigingen en initiatieven die de cliënten raken. Tevens volgt de Cliëntenraad informatie over de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg in de media. De Cliëntenraad is lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), die haar leden ondersteuning biedt bij het werk. Het allerbelangrijkste blijft echter de informatie die van de cliënten en hun naasten zelf komt. Deze informatie is essentieel voor een goed functionerende Cliëntenraad.
 

Belangrijke onderwerpen in het afgelopen jaar

Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van de coronaproblematiek. De Cliëntenraad heeft, samen met de locatiemanager, getracht om de bezoekregelingen zodanig toe te passen dat toch zoveel mogelijk bezoek voor de cliënten mogelijk bleef. Daarnaast is door ons een voedingscommissie in het leven geroepen die regelmatig overlegt over gezonde voeding, menu suggesties enzovoorts. Tevens was er aandacht voor de manier waarop toch invulling gegeven kon worden aan welzijnsactiviteiten, zoals dagelijkse activiteiten voor de bewoners en de mogelijkheden om weer gebruik te kunnen maken van de vrijwilligers binnen onze huizen.
 

Lid worden van de Cliëntenraad?

Misschien heeft deze informatie over de Cliëntenraad uw interesse gewekt. Wellicht overweegt u zelfs om lid te worden, vanuit betrokkenheid bij de zorg voor ouderen of vanuit een specifieke deskundigheid die waardevol voor de Cliëntenraad zou kunnen zijn. Aarzel in dat geval niet om contact met ons op te nemen. Natuurlijk kost uw inzet tijd, maar de ervaring leert dat het veel voldoening kan geven om te werken aan het welbevinden van de cliënten. Bel of mail ons gerust!

Contact

Wilt u een afspraak maken of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Ben Borchers, voorzitter van de Cliëntenraad van Bolero/Gerto. Ook kunt u een e-mail sturen naar de Cliëntenraad: clientenraadbolerogerto@marente.nl
 
Huidige samenstelling van de Samenwerkende Cliëntenraad Bolero / Gerto: 
  • Voorzitter: Ben Borchers,  (namens Bolero) telefoon 06 51 21 84 07
  • Vice Voorzitter: Nelleke van Mameren (namens Gerto)
  • Penningmeester: Bastiaan Bekooij  (namens Bolero)
  • Secretaris: vacature
  • Leden: Gerda In’t Veld (namens Bolero)
    Rob Reitsma  (namens Bolero)

- Namens de Cliëntenraad Bolero is Ben Borchers vertegenwoordigend lid in de Centrale Cliëntenraad van Marente. 
- Namens de Cliëntenraad  Gerto is Nelleke van Mameren vice-voorzitter van de Centrale Cliëntenraad.
- Bastiaan Bekooij is vanuit de Bolero tevens secretaris/penningmeester in de Centrale Cliëntenraad van Marente.

Adres locatie Bolero               
Ravellaan 42-46                 
2215 RA Voorhout         
 
Adres locatie Gerto
Rijnsburgerweg 4
2215 LZ Voorhout