Wat is een Cliëntenraad?

In de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling is vastgelegd dat alle zorgorganisaties een Cliëntenraad moeten hebben. Alle woonzorgcentra, verpleeghuizen en de thuiszorg van zorgorganisatie Marente hebben dan ook een eigen Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft wettelijke adviesbevoegdheid. De Raad van Bestuur van Marente vraagt de Cliëntenraad om advies over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Ook kan de Cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De leden van een Cliëntenraad kunnen zijn: bewoners, familieleden/ 1e contactpersonen en vrijwilligers, die goed bekend zijn binnen de zorgorganisatie, of leden met een specifieke deskundigheid en/of ervaring binnen de zorgsector. Eenmaal per 6 weken vindt er een overleg plaats. Praktisch iedere vergadering is de teamleider van Bolero daarbij aanwezig. Ook kunnen desgevraagd andere deskundigen uit de organisatie de Cliëntenraad nader informeren.

Wat doet de lokale Cliëntenraad?

De Lokale Cliëntenraad Bolero behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Bolero. De Cliëntenraad houdt zich bezig met de onderwerpen die voor alle bewoners van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan: huisvesting, het eten en drinken, de veiligheid, gezondheid en hygiëne, de activiteiten die worden aangeboden en de geestelijke verzorging. De Cliëntenraad heeft adviesrecht op basis van de eerder genoemde Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Individuele belangenbehartiging hoort niet tot het takenpakket van de Cliëntenraad.

Hoe houdt de Cliëntenraad contact met zijn achterban?

Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten van de Cliëntenraad worden regelmatig gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief van Bolero. Alle contactpersonen van de cliënten van de Bolero ontvangen deze nieuwsbrief. Hierdoor zijn zij ook in staat om het werk van de Cliëntenraad te kunnen volgen. Op dit moment wordt gekeken in hoeverre de Cliëntenraad in staat is een eigen pagina te ontwikkelen op de website van Bolero. Daarnaast organiseert de Cliëntenraad jaarlijks één of twee themabijeenkomsten (samen met de teamleider van Bolero) waarin alle voor de cliënten belangrijke onderwerpen aan de orde kunnen komen. Natuurlijk is direct contact met bewoners en hun familie erg belangrijk. Dit kan via de mail, telefonisch of persoonlijk (eventueel op afspraak).

Waar haalt de Cliëntenraad zijn informatie?

Zorgorganisatie Marente biedt zorg via thuiszorg en in 13 regionale woonzorgcentra en verpleeghuizen, die alle een eigen Cliëntenraad hebben. De Lokale Cliëntenraden (LCR) hebben een vaste vertegenwoordiger (veelal de voorzitters) in de Centrale Cliëntenraad (CCR), die overlegt met de Raad van Bestuur van Marente. De CCR is een onafhankelijk orgaan binnen Marente. Het is voor de Cliëntenraad van groot belang om te weten wat er onder de Cliënten leeft. Het management van Bolero houdt de Cliëntenraad van de Bolero op de hoogte van voorgenomen maatregelen, wijzigingen en initiatieven die de Cliënten en bewoners betreffen. Ook internet, kranten en televisie geven veel informatie over de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg. De Cliëntenraad is mede daarom ook lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), die haar leden ondersteuning biedt bij hun werkzaamheden binnen de raad. Het allerbelangrijkste blijft echter de informatie die van de Cliënten en hun naasten zelf komt. Deze informatie is essentieel voor een goed functionerende Cliëntenraad.

Belangrijkste onderwerpen in het afgelopen jaar:

Invoering van het Elektronisch Cliëntendossier (ECD);
Evaluatiebijeenkomst werken met het ECD. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de Cliëntenraad een aantal verbeterpunten uitgewerkt welke via de CCR worden aangeboden aan de RvB Marente;
Bespreking en evaluatie van het jaarplan van Bolero;
Bespreking van de lift problematiek in Bolero;
Verbetering van de zonweringsschermen;
Verbetering van de toegang van het gebouw, met name bij avondbezoek;
Bespreking van de schoonmaak-problemen.

Lid worden van de Cliëntenraad?

Misschien heeft deze informatie over de Cliëntenraad uw interesse gewekt. Wellicht overweegt u zelfs om lid te worden, vanuit betrokkenheid bij de zorg voor ouderen of vanuit een specifieke deskundigheid die waardevol voor de Cliëntenraad zou kunnen zijn. Aarzel in dat geval niet om contact met ons op te nemen. Natuurlijk kost uw inzet tijd, maar de ervaring is wel dat het veel voldoening geeft. Draagt u graag een steentje bij aan het welbevinden van de bewoners en cliënten van Bolero? Bel of mail ons gerust!

Contact

Wilt u een afspraak maken of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de Cliëntenraad van Bolero, Ravellaan 42-46, 2215 LZ Voorhout. Ook kunt u een e-mail sturen naar de Cliëntenraad: boleroclientenraad@gmail.com.

Huidige samenstelling van de Cliëntenraad

Voorzitter, wnd secretaris: Ben Borchers
Penningmeester: Bastiaan Bekooij
Leden: Ab Augustinus en Riet van ’t Hof

Namens de Cliëntenraad Bolero is Ben Borchers vertegenwoordigend lid in de Centrale Cliëntenraad van Marente. Bastiaan Bekooij is vanuit onze Cliëntenraad secretaris/penningmeester in de Centrale Cliëntenraad.