Cliëntenraad Bernardus

De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners van Bernardus en bezoekers van bijvoorbeeld de dagbesteding. Dit doen wij door geregeld met het management te overleggen en hen te adviseren over belangrijke onderwerpen. Graag horen wij uw mening en ervaringen, u bent de oren en ogen van de cliëntenraad. Is er iets waarvan u wilt dat wij dit met het management bespreken, klein of groot, laat het ons weten. Ook voor zaken die meerdere bewoners of bezoekers tegelijk treffen kunt u bij ons terecht.

Hoe werkt de Cliëntenraad Bernardus?

De leden van de Cliëntenraad zijn bewoners, familieleden/contactpersonen en vrijwilligers, die goed bekend zijn binnen ons woonzorgcentrum en verpleeghuis of leden met specifieke deskundigheid en/of ervaring binnen de zorgsector. Eenmaal per maand is er overleg. Praktisch iedere vergadering is de locatiemanager daarbij gedurende een gedeelte van de vergadertijd aanwezig en/of andere deskundigen die de Cliëntenraad informeren.

Wat doet de lokale Cliëntenraad Bernardus?

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Bernardus. De Cliëntenraad houdt zich bezig met de onderwerpen die voor alle bewoners van belang zijn, bijvoorbeeld huisvesting, eten en drinken, veiligheid, gezondheid, hygiëne, activiteiten en geestelijke verzorging. De Cliëntenraad heeft adviesrecht. Individuele belangenbehartiging hoort niet tot het takenpakket van de Cliëntenraad.

Hoe komt u in contact met de Cliëntenraad Bernardus?

Mail of schrijft ons met daarin vermeld hoe wij contact met u kunnen opnemen, wij zullen dan op korte termijn een afspraak met u maken. Ons e-mailadres is:  clientenraad.bernardus@marente.nl of schrijf een brief aan:

Cliëntenraad Bernardus
T.a.v. postvak Cliëntenraad (receptie Bernardus)
Hoofdstraat 82
2171 AV Sassenheim

Hoe houdt de Cliëntenraad contact met zijn achterban?

Korte verslagen en/of besluitenlijsten van vergaderingen en bijeenkomsten van de Cliëntenraad worden regelmatig gepubliceerd in het (digitale) bewonersblad van Bernardus: de Paraplu. Daarnaast organiseert de Cliëntenraad een jaarvergadering, waarin alle voor cliënten belangrijke onderwerpen aan de orde kunnen komen, en regelmatig thema-avonden. Natuurlijk is direct contact met bewoners en hun familie erg belangrijk. Dit kan via mail, telefonisch of persoonlijk op afspraak.

Bewonerscommissie Bernardus

Op initiatief van de Cliëntenraad is een paar jaar geleden een Bewonerscommissie samengesteld, die onafhankelijk van de Cliëntenraad functioneert. Deze commissie bestaat uit bewoners van alle afdelingen binnen Bernardus en heeft tot taak contacten met bewoners te onderhouden en zaken die goed of fout lopen direct te signaleren om vervolgens tot een oplossing te komen met de locatiemanager en teamleiders. Vanzelfsprekend volgt terugkoppeling met de Cliëntenraad.

Waar haalt de Cliëntenraad zijn informatie vandaan?

Zorgorganisatie Marente biedt zorg via thuiszorg en in 10 regionale woonzorgcentra en verpleeghuizen, die net als Bernardus alle een eigen Cliëntenraad hebben. Deze lokale Cliëntenraden hebben een vaste vertegenwoordiger (veelal de voorzitters) in de Centrale Cliëntenraad (CCR), die overlegt met de Raad van Bestuur van Marente. De CCR is een onafhankelijk orgaan binnen Marente. Het is voor de Cliëntenraad Bernardus van groot belang om te weten wat er onder de cliënten leeft.

Het management van Bernardus houdt de Cliëntenraad van Bernardus op de hoogte van voorgenomen maatregelen, wijzigingen en initiatieven die de cliënten en bewoners betreffen. Ook internet, kranten en televisie geven veel informatie over de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg. De Cliëntenraad is lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), die haar leden ondersteuning biedt bij het werk. Het allerbelangrijkste blijft echter de informatie die van de cliënten en hun naasten zelf komt. Deze informatie is essentieel voor een goed functionerende Cliëntenraad.