Marente als zorgverlener

In de kern is Marente een zorgverlener. Vakkundig, professioneel en in staat om adequate zorg te bieden. Voortdurend op zoek naar verbetering en vernieuwing, zodat cliënten kunnen reken op eigentijdse zorg van goede kwaliteit. 

Zelf de touwtjes in handen

De zorg en ondersteuning van Marente begint bij de wens of de behoefte van de cliënt. Eigen regie is altijd het uitgangspunt. Samen kijken naar mogelijkheden en naar wat iemand nog zelf kan. En hoe die zelfredzaamheid behouden of vergroot kan worden. Samen met familie, vrienden of buren. De beste zorg ontstaat uit de samenwerking tussen de cliënt, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Daarbij houdt de cliënt zelf de touwtjes in handen. Marente stimuleert die samenwerking en ondersteunt mensen om voor hun naasten te zorgen. Bijvoorbeeld met de school voor mantelzorgers en het digitale cliëntportaal. Zowel in de thuiszorg als op de locaties wordt familie actief betrokken bij de zorg en de uitvoering daarvan.

Bewegen

Extra veel aandacht heeft Marente voor bewegen. Beweging is gezond en belangrijk voor jong en oud, voor ons lichaam, geest en hart. Dat Marente bewegen erg belangrijk vindt is terug te zien in de vele activiteiten die voor bewoners georganiseerd worden. Daarbij komen muziek, bewegen, spel, kunst en andere thema’s aan de orde. Denk aan gym, oefenen in de beweegtuin, een gezellige sportdag, zwemmen met bewoners en ga zo maar door. Niet alleen bewoners blijven vitaal, ook voor beweging onder medewerkers heeft Marente veel aandacht. Zo organiseert Marente de jaarlijkse Marentetoertocht waarbij medewerkers door de mooie bollenregio wandelen, fietsen of skaten.

Aandacht voor levensvragen

Voor Marente hoort ‘zin geven aan het leven’ bij de zorg. Dat betekent dat er aandacht is voor wat individuele bewoners belangrijk vinden. Hierbij kan het gaan om de grotere levensvragen maar ook om activiteiten die kleur geven aan het dagelijks leven. Ook kunnen bewoners een ‘wens-blad’ aan de wensboom hangen die op iedere locatie te vinden is. Marente heeft geestelijke verzorgers van alle gezindten, die zowel met individuele bewoners als met groepen bewoners in gesprek gaan. Zij leiden ook de herdenkingsbijeenkomsten.

Goede zorg van Marente

Binnen de strategie van Marente past een visie op goede zorg. Dit geeft onze zorgprofessionals een referentiekader op basis waarvan beslissingen over de zorg en behandeling van de cliënt makkelijker genomen kunnen worden. Een zorgvisie is primair gebaseerd op een mensbeeld, oftewel de wijze waarop we tegen de mens aankijken. Marente gaat uit van een Holistisch mensbeeld. Dit betekent dat de mens wordt gezien als een eenheid op psychisch, geestelijk, sociaal en lichamelijk vlak.

Onze visie op goede zorg

"Bij Marente is de cliënt als mens altijd het vertrekpunt. De cliënt geeft zelf richting aan zijn leven, dus ook voor het deel waarvoor zorg wordt gevraagd. De cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het eigen leven (zelfzorg). De professionele zorg bij Marente vormt een aanvulling op de zelfzorg en de mantelzorg. De professionele zorg is persoonsgericht  en voldoet aan de professionele standaarden. De persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt plaats binnen de relatie tussen de cliënt en zijn naasten, zorgverlener en zorgorganisatie.

De zorg wordt de cliënt geboden voor zover de cliënt dat wenst en op de manier waarop de cliënt dit wil (hoogstpersoonlijk). Het betreft zorg die de cliënt in redelijkheid nodig heeft ter compensatie van tekortschietende functies en voor zover Marente daartoe in staat is. Goede zorg bij Marente kenmerkt zich door aandacht voor alle aspecten van het menszijn: het psychische, lichamelijke, sociale en het geestelijke. Wij leven ons in de cliënt in. Wat maakt hem gelukkig? Wat is belangrijk in zijn leven? Wat geeft het leven zin/betekenis? En welke mogelijkheden heeft hij nu, met inachtneming van de ziekte en de beperkingen?

Dit alles is goede zorg bij Marente."