Samenwerken voor revalidatie- en herstelzorg in regio

15 mei 2023

Op dinsdag 2 mei 2023 ondertekenden de bestuurders van Topaz, Marente, Basalt en Alrijne Zorggroep een samenwerkingsovereenkomst voor meer samenwerking binnen de revalidatiezorg in de regio Zuid-Holland Noord. Zij zetten zich samen in voor verbetering van de kwaliteit van revalidatiezorg en behandeling van oudere cliënten in de regio.

Waarom is samenwerking nodig?

Het zorglandschap verandert. We zien een toename van het aantal kwetsbare ouderen. De zorg die zij nodig hebben wordt steeds complexer. Door krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars expertise kunnen de samenwerkingspartners cliënten van de juiste revalidatie- en herstelzorg op de juiste plek voorzien. Samenwerking en kennisdeling tussen medisch specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatie (GRZ) worden steeds belangrijker. Als de zorg binnen de ene organisatie niet goed geleverd kan worden, is dit vaak wel mogelijk bij één van de andere organisaties.

Leren van én met elkaar

Naast het feit dat de organisaties cliënten beter kunnen bedienen, valt er ook veel van elkaar te leren. Waar de revalidatiearts gespecialiseerd is in revalideren en de specialist ouderengeneeskunde in de oudere cliënt, ontmoeten deze expertises elkaar. Zo kunnen de organisaties kennis over poliklinisch revalideren delen en elkaar onderling advies geven.

Projectleider Martha Seinstra: “Het mooie van deze samenwerking vind ik dat je vooral van elkaar aan het leren bent. Je krijgt meer kennis van elkaars expertise en specialisaties. Daardoor verlopen processen efficiënter en weten we elkaar beter te vinden. Van daaruit kunnen we de revalidant beter bedienen. Dat is ook waar we het allemaal uiteindelijk voor doen: de juiste revalidatiezorg op de juiste plek.”

Hoe ziet deze samenwerking eruit?

De samenwerking is op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Alle lagen van de organisaties zijn hierbij betrokken; van bestuurders tot artsen, en van verpleegkundigen tot therapeuten. Op alle niveaus zijn samenwerkingsacties. Zo organiseren de organisaties op operationeel niveau verschillende kenniscafé ’s waarin een thema binnen de (geriatrische) revalidatiezorg centraal staat. Alle medewerkers van de aangesloten organisaties kunnen hieraan deelnemen. Op die manier kunnen zij kennis opdoen en delen. Op tactisch niveau loopt er onder andere een onderzoek naar de mogelijkheid voor een gezamenlijke triage. De organisaties onderzoeken of het delen van de beschikbare capaciteit bijdraagt aan het plaatsen van cliënten op de juiste plek. Daarnaast richten zij zich meer op ketenzorg, zodat mensen duurzaam thuis kunnen blijven en/of ambulante zorg kunnen krijgen.

Toekomst

In februari 2022 was de eerste bijeenkomst waarbij alle professionals vanuit de samenwerkende organisaties konden aansluiten. Tijdens deze online bijeenkomst gaven zij aan wat zij van de samenwerking verwachten. In break-out rooms brachten zij ideeën naar voren die geschikt zijn om samen op te pakken. Zoals een overzicht van elkaars expertises en de mogelijkheden voor een gezamenlijke triage. Een aantal van deze zaken wordt momenteel al onderzocht en in de toekomst willen we ook met de andere aangebrachte ideeën aan de slag.

Over de samenwerkende organisaties

Marente, Topaz en Alrijne Zorggroep bieden in de regio Zuid-Holland Noord geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in klinische locaties aan mensen die minder belastbaar zijn. Basalt richt zich op medisch specialistische revalidatie (MSR). Dit is revalidatie voor mensen van alle leeftijden waarbij de belastbaarheid en het niveau van de te bereiken doelen doorgaans hoger liggen dan bij de GRZ.

Bestuurders van links naar rechts:
Anne Leemhuis, Marente; Ivo v.d. Klei, Alrijne; Willem Wiegersma, Basalt; Edwin Kalkfleisch, Topaz