Voorwaarden lidmaatschap Marente

Lees hieronder de algemene voorwaarden en de voorwaarden voor de diensten, cursussen, activiteiten en uitstapjes. 

Algemene voorwaarden lidmaatschap Marente

Artikel 1 Lidmaatschap

 • Je lidmaatschap geldt voor alle diensten en voordelen van ledenservice Marente.
 • Marente is een stichting. We vragen je dan ook de woorden ‘leden’ en ‘lidmaatschap’ te lezen als ‘contribuanten’ en ‘contribuantschap’.
 • De samenstelling van het servicepakket en de cursussen wordt bepaald door Marente en kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We informeren je hierover via de jaarlijkse contributie-inning, het magazine en de website.
 • Iedereen die woont in het werkgebied van Marente kan lid worden. Het werkgebied omvat Hillegom, De Zilk, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond, Wassenaar en Leiden.
 • Je kunt ook lid worden als je niet woonachtig bent in het werkgebied van Marente. Je ontvangt een ledenpas en ledeninformatie zoals het magazine Thuis! en Thuis! Extra online, maar je kunt niet van alle diensten gebruik maken. Per aanvraag wordt voor jou bekeken of de gewenste dienst voor jou of je woonplaats van toepassing is.

Artikel 2 Leefeenheid

 • Lid van Marente zijn degenen die behoren tot het huishouden dat zich als lid schriftelijk of digitaal heeft aangemeld en de verschuldigde contributie heeft voldaan of een machtiging heeft afgegeven. Onder het huishouden verstaan we:
  • Alleenstaande personen die een gemeenschappelijk huishouden voeren en tussen wie een verwantschap in de eerste graad bestaat (zoals ouder en kind) o Gehuwde personen die een duurzaam gezamenlijk huishouden voeren.
  • Ongehuwde personen die een duurzaam gezamenlijk huishouden voeren, gezamenlijk voorzien in de huisvesting en allebei een bijdrage leveren in de kosten van de huishouding, of op andere wijze in de verzorging van elkaar voorzien.

Artikel 3 Contributie

 • Je lidmaatschap bij Marente wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december).
 • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld en zal in september van het voorafgaande jaar, in het najaarsnummer van het magazine worden gecommuniceerd.
 • Marente behoudt zich het recht voor om de contributie te verhogen.
 • De contributie wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum.
 • Als je niet tijdig de verschuldigde contributie volledig betaalt, vervallen je rechten op dienstverlening en ledenvoordeel van Marente totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 Ledenpas

 • Iedereen die lid is van Marente ontvangt aan het begin van het jaar de ledenpas samen met de rekening voor de contributie. • Leden die hebben aangegeven om te betalen via automatische incasso ontvangen hun ledenpas in een brief waarin wordt vermeld wanneer de automatische incasso plaatsvindt.

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

 • Het lidmaatschap wordt verlengd tenzij je het lidmaatschap beëindigt. Dit kan door middel van telefonisch contact met Ledenservice Marente via telefoonnummer 071 409 32 23.
 • De afmelding moet vóór 1 december van het voorafgaande jaar bij ledenservice Marente binnen zijn (één maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar). Je krijgt van Marente een bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 6 Restitutie

 • Bij beëindiging met onmiddellijke ingang tijdens een lopend kalenderjaar is restitutie van (een deel van) de contributie mogelijk.
 • Indien ten onrechte contributie is betaald, heb je recht op restitutie. Een verzoek tot restitutie dient schriftelijk te worden ingediend met bijvoeging van een geldig betalingsbewijs (bijvoorbeeld een bank- of giroafschrift). Marente zal het ten onrechte betaalde bedrag dan zo spoedig mogelijk terugstorten.

Artikel 7 Wijziging adresgegevens

Wijzigingen van je adresgegevens kunnen schriftelijk en telefonisch doorgegeven worden aan ledenservice Marente(voor adres zie artikel 5) . Ook kun je een e-mail sturen naar ledenservice@marente.nl.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • Marente treedt op als bemiddelaar tussen een lid en een serviceverlener waarmee een samenwerking is aangegaan. Je bent zelf opdrachtgever. De serviceverleners hebben een eigen beroepsaansprakelijkheid. Marente is derhalve niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden.

Artikel 9 Algemene voorwaarden

 • Indien je een afspraak met een serviceverlener hebt gemaakt, kunnen bij annulering binnen 24 uur annuleringskosten in rekening worden gebracht. Zie ook voorwaarden diensten. •
 • Indien je een cursus of activiteit van Marente volgt, zijn de voorwaarden voor cursussen, activiteiten en uitstapjes van toepassing.

Artikel 10 Klachten

Elk lid kan een klacht indienen bij ledenservice Marente volgens de geldende klachtenprocedure. Een samenvatting van deze procedure is beschreven in een folder die op verzoek gratis aan leden wordt verstrekt. Ook de volledige procedure kan opgevraagd worden.

Voorwaarden diensten

Kwaliteit Diensten

Voor onze diensten en kortingsregelingen, werken we samen met professionele, gekwalificeerde partners die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel en voldoen aan hun fiscale verplichtingen. We streven naar optimale kwaliteit van onze dienstverlening door halfjaarlijkse tevredenheidsonderzoeken. Als je gebruik maakt van je lidmaatschap, ben je verzekerd van snelle service, scherpe tarieven en optimale kwaliteit.

Aanmelding

Als je een van onze diensten wilt gebruiken, vragen we je vriendelijk het aanmeldformulier op onze website in te vullen of contact op te nemen met onze klantenservice Marente. Wij geven jouw gegevens door aan de desbetreffende partner, die binnen twee tot vier werkdagen vrijblijvend contact met je opneemt voor een afspraak of meer informatie. Vervolgafspraken worden in principe rechtstreeks gemaakt. Voor sommige kortingsregelingen (bijvoorbeeld bij wellness- en sportcentra) hoef je je niet aan te melden; je krijgt het ledenvoordeel op vertoon van je ledenpas. Onze partners vragen aan al hun klanten of ze lid zijn van Marente of recht hebben op het ledenvoordeel. Soms vragen leden achteraf om het ledenvoordeel te claimen, maar bij enkele partners is dit niet mogelijk vanwege het financiële proces. Daarom kun je je het beste via Marente aanmelden of bij de partner aangeven dat je lid bent van Marente en recht hebt op het ledenvoordeel.

Ledenvoordeel

Het ledenvoordeel geldt alleen bij partners waarmee Marente een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Neem contact met ons op voor meer informatie en/of aanmeldingen. Het ledenvoordeel en/of de tarieven staan vermeld bij de betreffende diensten (wijzigingen voorbehouden).

Privacy

Voor onze dienstverlening werken we samen met derden, aan wie we dankzij grotere inkoop ledenvoordeel kunnen bieden. Om de dienstverlening te laten plaatsvinden, moeten we jouw naam en contactgegevens aan hen doorgeven. Om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen, vragen we aan al onze partners welke leden gebruik hebben gemaakt van de diensten. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Vergoeding

Diverse ziektekostenverzekeringen vergoeden cursussen en/of diensten op het gebied van gezondheid. Raadpleeg je polisvoorwaarden voor meer informatie of neem contact op met je verzekeraar.

Voorwaarden cursussen, activiteiten en uitstapjes

Kwaliteit en kosten cursussen, activiteiten en uitstapjes

Onze cursussen worden gegeven door gekwalificeerde cursusleiders. Bij diverse cursussen krijg je een cursusboek mee naar huis dat als naslagwerk kan dienen. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Voor onze uitstapjes maken we gebruik van Marente-locaties en medewerkers of werken we samen met professionele organisaties of partners.

Geïnteresseerdenlijst

Als je geïnteresseerd bent in een cursus, activiteit of uitstapje, kun je je vrijblijvend op de geïnteresseerdenlijst laten plaatsen. We houden je op de hoogte als je cursus, activiteit of uitstapje in de gewenste plaatsen in ons werkgebied van start gaat. Daarna kun je je definitief voor een cursus inschrijven, je gegevens op de lijst laten staan voor een volgende cursus of je gegevens uit het bestand laten verwijderen.

Aanmelding

Als je wilt deelnemen aan een cursus, activiteit of uitstapje, kun je je aanmelden door contact met ons op te nemen via de klantenservice van Marente. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving en informatie over data, tijden en locatie. Een cursus, activiteit of uitstapje gaat alleen door als er voldoende deelnemers zijn.

Afmelding

Bij afmelding na definitieve aanmelding voor een cursus brengen we tot een week voor aanvang € 16,00 administratiekosten in rekening. Bij afmelding na definitieve aanmelding van een activiteit of uitstapje brengen we tot een week voor aanvang € 7,50 administratiekosten in rekening. Bij afmelding na die tijd zijn we helaas genoodzaakt om de volledige kosten in rekening te brengen.

De termijn van afmelden en de administratiekosten kunnen wijzigen bij cursussen die we extern inkopen. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld als je je aanmeldt voor de cursus.

Ledenvoordeel

Om aan een cursus of activiteit deel te nemen, kun je kiezen of je wel of geen lid wilt worden. Met je lidmaatschap betaal je het voordelige ledentarief. De uitstapjes zijn over het algemeen alleen toegankelijk voor leden van Marente.

Vergoeding cursussen

Diverse ziektekostenverzekeringen vergoeden cursussen op het gebied van gezondheid. Raadpleeg voor meer informatie je polisvoorwaarden of neem contact op met je verzekeraar.

Deelname cursussen, activiteiten en uitstapjes

Deelname aan cursussen, activiteiten en uitstapjes geschiedt geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of je voldoende in conditie bent om aan desbetreffende cursus, activiteit en/of uitstapje deel te nemen. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of schade aan of verlies van bezittingen.

Fotografie/film

Tijdens de cursussen, activiteiten en uitstapjes kunnen foto's of een filmpje gemaakt worden die gebruikt worden voor PR doeleinden. Voor aanvang wordt gevraagd of je hier bezwaar tegen hebt.

Wijziging/afgelasting

De organisatie behoudt zich het recht voor de cursus, activiteit of het uitstapje te wijzigen of geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten.

Vakanties

Op de vakanties gelden de voorwaarden van de partner waar de vakantie geboekt wordt. Genoemde kosten zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Deelname aan vakanties geschiedt geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of je voldoende in conditie bent om aan desbetreffende vakantie deel te nemen. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of schade aan of verlies van bezittingen.