Veel gestelde vragen over het coronavirus bij Marente

Veel gestelde vragen over bezoekregeling woonzorglocaties

Vanaf 25 mei kunnen bewoners van diverse woonzorglocaties bij Marente weer mondjesmaat bezoek ontvangen, mits er op die locatie geen besmetting van corona is. Het gaat in eerste instantie om 1 vaste bezoeker per week per bewoner. Het is heel fijn deze stap te kunnen zetten en we hopen dat de bezoekregeling binnenkort verder versoepeld kan worden. Tegelijkertijd zijn we ook heel voorzichtig, omdat we het risico van verspreiding zo klein mogelijk willen houden. Naast algemene veiligheidsrichtlijnen, zal het per locatie verschillen hoe en wanneer het bezoek precies wordt georganiseerd. Betrokkenen zijn daarover geïnformeerd. 

Lees hieronder de veel gestelde vragen en antwoorden over onze woonzorglocaties. 

1. Waarom is op 19 maart het besluit genomen om bezoek in woonzorglocaties te verbieden?

 • Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat onze bewoners in de woonzorglocaties het virus krijgen.
 • Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.
 • Het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. Ook in Nederland.
 • De kans dat kwetsbare ouderen in woonzorglocaties besmet raken wordt steeds groter. Op sommige plekken – zoals in Noord-Brabant en Limburg - is dit al gebeurd. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat een beperking van het bezoek aan woonzorglocaties noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen.
 • Als veel medewerkers tegelijk ziek worden zijn er te weinig zorgverleners om de bewoners te verzorgen.

2. Wie heeft het besluit genomen?

 • Het besluit om woonzorglocaties te sluiten is genomen door het kabinet.
 • Zij hebben het besluit genomen op basis van adviezen van experts (Verenso) en het RIVM in overleg met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties (ZorgthuisNL en ActiZ). Er is ook overleg geweest over de gevolgen met de vertegenwoordigers van de cliënten in woonzorglocaties (LOC Waardevolle zorg en Alzheimer Nederland).
 • Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) – is tot het advies gekomen om alle woonzorglocaties te sluiten omdat het in het belang is voor de veiligheid van bewoners en medewerkers.
 • Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen hebben. Zo kunnen partners, kinderen of andere naasten niet meer op bezoek bij hun geliefde in de woonzorglocatie. Juist in een periode waarin mensen elkaar hard nodig hebben.

3. Hoe lang gelden de genomen maatregelen en wie besluit daar over?

 • De genomen maatregelen gelden tot en met 28 april.
 • Het kabinet zal daarover besluiten op basis van informatie die zij van het RIVM en experts in de verpleeghuiszorg ontvangen.

4. Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij een woonzorglocatie of in tijdelijke opname?

 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit in onze woonzorglocaties. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in onze woonzorglocaties terecht.  
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.  
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in de woonzorglocatie al besmet zijn.  
 • In Brabant is een aantal extra locaties geopend waar ook mensen met een besmetting kunnen worden opgenomen. Ook in de rest van het land werken organisaties aan het inrichten van speciale locaties waar cliënten met besmetting opgenomen kunnen worden. 

5. Hoe word ik geïnformeerd over wat de genomen maatregelen voor mij betekenen?

 • Afgesproken is dat familie duidelijk geïnformeerd wordt over de zaken die vanwege de corona maatregelen anders gaan. Wij zullen hierover per brief informeren.
 • Wij hebben de informatie en maatregelen rondom het coronavirus op onze website staan. 

6. Mogen vrijwilligers die bv. koffie schenken, eten delen, was vouwen etc. nog naar binnen?

 • Het advies is om het aantal mensen in de woonzorglocaties zo veel mogelijk te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van de woonzorglocaties zijn gesloten voor iedereen die niet bijdraagt aan de basiszorg.
 • Marente kiest ervoor om structurele vrijwilligers (individuele vrijwilligers die structureel praktische steun bieden), toe te blijven laten, mits zij zelf niet tot de kwetsbare doelgroep horen (boven de 70 jaar), er geen verdenking is op de locatie en zij zelf geen klachten hebben.
 • In specifieke situaties bepaalt de teamleider welzijn, eventueel in overleg met de locatiemanager, of een vrijwilliger zijn/haar werk in et verpleeghuis kan blijven doen. 

7. Mag familie een bewoner meenemen naar huis?

 • Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een bewoner mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van onze bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.
 • Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen dan kan Marente niet langer instaan voor de continuïteit van zorg. Zolang het genomen Kabinetsbesluit van kracht is, kan de cliënt niet worden teruggebracht naar de woonzorglocatie. De familie is dan verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.
 • Na de crisis wordt opnieuw gezocht naar een passende plek voor betrokkene in de woonzorglocatie.

8. Mogen bewoners de woonzorglocatie nog uit voor een wandeling?

 • Nee dit kan niet. In en uit-gaan van het verpleeghuis moet tot minimum beperkt worden. Elke beweging van bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.
 • Soms is naar buiten gaan wel mogelijk bijvoorbeeld een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk voor bewoners en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen).
 • Alleen in uitzonderlijke situaties kan de bewoner naar buiten. Als de bewoner in uitzonderlijke situaties toch naar buiten gaat, vermijd contact buiten de deur – tenminste 1,5m afstand.

9. Moet de deur van de woonzorglocatie op slot?

 • Dit kan. Marente zorgt ervoor dat er geen mensen binnenkomen die niet bijdragen aan de basiszorg, maar ook dat er geen bewoners naar buiten gaan. Als het hierbij behulpzaam is om deuren te sluiten dan kan dit.
 • Hierbij wordt erop gelet dat vluchtroutes (bijvoorbeeld bij brand) bruikbaar en goed toegankelijk blijven.

10. Is het verstandig om partners evt. in te huizen in de woonzorglocatie?

 • Als hier de mogelijkheid toe is kan dit overwogen worden. Dit betekent wel dat de partner gedurende de hele periode dat de maatregelen gelden in de woonzorglocatie moet verblijven.
 • Marente bekijkt – in overleg met naasten en familie – of en hoe dit mogelijk is.  

11. Geldt voor locaties waarop Geriatrische revalidatiezorg en/of eerste-lijn verblijf zorg wordt geboden ook een bezoek verbod?

Ja. Het bezoekverbod geldt voor alle plekken waar mensen geclusterd zorg ontvangen en er gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes.

12. Wat doen we met de was?

 • Naasten die de was doen voor bewoners van de woonzorglocatie kunnen dit in principe blijven doen.
 • De was kan in een waszak gebracht en gehaald worden en afgeleverd worden bij de ingang.

13. Wat doen we met naasten die toch naar binnen willen?

 • Wij proberen te zorgen voor goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen.
 • Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden dan zal Marente handhaven. Het uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven. Maar als het nodig is kunnen ook andere maatregelen worden genomen zoals bijv. het inschakelen van de politie.

14. Wat betekent de aangepaste bezoekregeling voor zelfstandige woningen verbonden met de woonzorglocaties?

 • Als de zelfstandige woningen, bijvoorbeeld aanleunwoningen of serviceflatwoningen, een eigen entree hebben, dan gelden de regels voor de woonzorglocatie daar niet voor. Wij zorgen ervoor dat eventuele tussendeuren of binnendoor gangen gesloten zijn en dat sociaal contact tussen verschillende bewonersgroepen en medewerkers vermeden wordt.
 • Als de zelfstandige woningen gebruik maken van dezelfde ingang als de woonzorglocatie, of alleen te betreden zijn via een gemeenschappelijke ruimte, dan geldt de aangepaste bezoekregeling daar ook.  

15. Mag mijn moeder op dit moment verhuizen naar een woonzorglocatie?

 • Ja. Mensen die een plek in een woonzorglocatie nodig hebben kunnen verhuizen als er een passende plek vrij is.
 • Ook bij de verhuizing moet het aantal familie/naasten dat mee naar binnen gaat tot een minimum beperkt worden.
 • Marente maakt met de familie gezamenlijk afspraken maken over hoe dit georganiseerd kan worden.

16. Hoe zorgen we dat cliënten contact kunnen houden met naasten en familie?

 • Dit kan via de telefoon of via bijv. beeldschermbellen. Marente probeert zo snel mogelijk passende oplossingen te bieden. Kijk voor voorbeelden van beeldbellen bijvoorbeeld op: zorg van nu.
 • LOC Waardevolle zorg verzamelt op haar website voorbeelden van hoe zorgorganisaties na de sluiting contact mogelijk maken tussen cliënten en naasten.

17. Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?

 • Mensen die in de terminale fase zijn kunnen wel bezoek ontvangen. Hiervoor is een uitzondering ook gemaakt, waarbij drie vaste bezoekers per 24 uur bij de terminale cliënt aanwezig mogen zijn. Steeds één bezoeker per keer. Hiermee houden wij rekening met de algemene RIVM adviezen.

18. Kunnen mensen die zijn overleden nog opgebaard worden de woonzorglocatie?